Gwarancja przyszłości

Dlaczego żyjemy w świecie, w którym niektórzy pławią się w luksusie, a większość żyje w nędzy?  W swojej książce „The Spirit Level” brytyjscy naukowcy Richard Wilkinson i Kate Pickett dowodzą, że nierówności dochodów przesądzają niemal o wszystkich problemach społecznych. Trzydzieści lat obserwacji wykazało, że ta dysproporcja wyrządza szkodę nie tylko osobom mało zarabiającym, lecz od skutków nierówności cierpią wszyscy.      

Nierówność społeczna kładzie olbrzymi nacisk na każdego człowieka, czyniąc materialne aspekty konsumpcji miernikiem sukcesu społecznego. To sprawia, że ludzie rywalizują o status społeczny, co prowadzi do zaburzeń psychicznych, kryzysu wzajemnego zaufania, wzrostu przestępczości. Utrata zaufania niszczy społeczeństwo i gospodarkę. Przemoc, upadek systemu edukacji, pogarszający się stan zdrowia, bezradność i cierpienia z powodu tego, co dzieje się na świecie – wszystko to jest bezpośrednim skutkiem nierówności.      

Jak wydostać się z tego opłakanego stanu? Potrzebujemy większej globalizacji, ponieważ ona, jak szkło powiększające, uwypukla w szczegółach, zabójczą dla nas polaryzację społeczną na „nasi” i „nie nasi”. Globalizacja wyraźniej odsłania charakter wspólnoty ludzkiej, jej współzależność we wszystkim, łącznie z poziomem pragnień i myśli. Jak na razie nie jesteśmy gotowi do takiego rodzaju połączenia, dlatego odczuwamy miliony różnych problemów i cierpimy przez nie.      

Globalizacja wiąże nas, egoistów, w jednym worku, w którym obracamy się, bijemy się z sobą, odpychając od siebie wszystkich. Globalizacja lub zjednoczenie ludzkości, to co antropologowie nazywają „zbiorem rodzaju ludzkiego”, tworzy jedną grupę ludzi. Mimo destrukcyjnych psychologicznych zaburzeń, zbliża się przejście od słabych związków między poszczególnymi krajami do gotowania się we wspólnym kotle, w którym bulgocze masa ludzka, kotłując się w jeszcze nieznanym, nowym stanie swojego istnienia.      

Globalizacja to forma przyszłego stanu świata, do którego droga już dziś się rozpoczęła. Proces ten jest długi i trudny, ale musi on zniszczyć obecny stan ludzkości wypełniony brakiem równości i sprawiedliwości. Właśnie nierówność społeczna, niesprawiedliwość uniemożliwiają zjednoczenie ludzkości w „jeden zbiór”.      

Jedną z podstawowych tendencji, globalnie zmieniających świat, jest nieunikniony wzrost liczby protestów, zamieszek. Przy czym podobne nastroje obejmują zarówno najbiedniejszych, wiecznie liczących na pomoc państwa, jak również studentów prestiżowych uczelni, których zatrudnienie nie jest już zagwarantowane.      

Właśnie młodzież jest barometrem stanu społeczeństwa, to ona czuje, jak przyszłość wymyka się jej z rąk. Uświadomienie swojej bezużyteczności wywołuje u młodych ludzi upokarzające poczucie drugorzędności, a to jest potencjałem ogromnej siły wybuchowej, która może spowodować wszystko – zaczynając od rozpadu stosunków społecznych na terroryzmie kończąc.      

Protesty młodzieży, oparte w swej istocie na poczuciu nierówności, przyjmują coraz bardziej agresywne formy, bardzo niebezpieczne dla każdego społeczeństwa. Wiek oburzonych brakiem perspektyw na przyszłość młodych ludzi, znacznie się zaniżył, coraz częściej są wśród nich nastolatki. Brak zdolności rządów do spełnienia oczekiwań młodzieży jest oceniany jako niechęć do pomocy. Wywołuje to nienawiść wobec władzy. Jak na razie udaje się z pomocą siły a niejednokrotnie również broni przywracać porządek, ale już nie wszędzie i nie na długo.      

Dlatego też celem jest znalezienie podstawy stabilności społecznej, na której spoczywałaby i z powodzeniem rozwijała się cała „globalna wioska” – zjednoczone społeczeństwo, wolne od poniżania jednych i wywyższania innych.      

Zostało powiedziane przez mędrców: „Tak jak twarze ludzi nie są do siebie podobne, tak samo różnią się ich myśli”. Twarze ludzi nie są podobne, myśli też są różne, ponieważ różne są pragnienia, a każdy myśli o tym, jak się napełnić. Dlatego też nie można postawić znaku równości między egoistami, jak również nie może istnieć egoistyczne społeczeństwo o równych prawach swoich członków.      

Autorzy książki proponują przejście z systemu egoistycznej konsumpcji do systemu społeczeństwa wspólnych interesów, który podniesie nas na nowy, wyższy stopień. Nie przypadkowo tytuł książki „The Spirit level” jest tłumaczony jako „poziom ducha”.      

Barierą do porozumienia między nami jest obopólny egoizm, który odpycha nas od siebie. Dlatego rozwiązaniem tego problemu jest zrozumienie ważności ogólnej idei sprawiedliwości społecznej. Tylko sprawiedliwość społeczna zatrzyma protesty i wojny. Może ona zaistnieć wtedy, gdy wszyscy zgodzą się, by oprócz podstawowych potrzeb życiowych oddawać wszystko społeczeństwu. To jest właśnie równość. Kiedy będziemy troszczyć się o bliźniego, tym samym nie tylko uchronimy swoje życie i życie innych, lecz dodatkowo będziemy otrzymywać od siebie nawzajem maksymalną przyjemność.      

Własna, indywidualna korzyść nigdy nie wywoła akceptacji społecznej. Tylko korzyść wspólna może ją wywołać. Dążąc właśnie do tego celu, będziemy w stanie zjednoczyć się. Tylko wtedy może zostać ustanowiona sprawiedliwość w społeczeństwie, takim, w którym nie będzie interesów osobistych, a tylko interesy wspólnoty.      

Potrzebujemy innej polityki, nie egoistycznej, lecz polityki „wzajemnej gwarancji”. I nie chodzi tu po prostu o sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, kiedy na przykład bierze się osobę pod opiekę, gdy traci swoje oszczędności. Nie chodzi również o interakcje finansowe, lecz o relacje zbudowane na zapewnieniu dobra bliźniemu. Jest to sposób życia, gwarancja przyszłości! Jest to jedyna możliwość, aby osiągnąć równość. Wówczas cały tryb naszego życia zmieni się.      

Wład Rutus        

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

523216_10150919140359569_619309568_12784676_237669538_n.jpg
Copyright